Vedtægter

§1 Første overskrift

§ 1 NAVN:
Foreningens navn er: Coop Alliancen.
Initialer: Coop Alliancen, Danmark.

§ 2. Foreningens hjemsted:

§2 HJEMSTED:

Foreningen er landsdækkende og har sit udvirke fra Albertslund.

§ 3. Foreningens formål:

§ 3 FORMÅL:
Foreningen der er fællesorgan for personaleforeninger indenfor Coop Danmark A/S´s afdelinger og Coop Danmark A.m.b.a. m.fl., har som formål, igennem samarbejde med medlemsforeningerne, at virke for en alsidig fritidsvirksomhed på lokalt, regionalt, nordisk og internationalt plan.

 

§ 4 ORGANISATIONSFORHOLD:
Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underlagt de for dette forbunds til enhver tid gældende love, vedtægter, retningslinier og bestemmelser.
Doping:
4.1 Foreningen er igennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt gældende doping regulativ.
4.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i de dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
4.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktioner i henhold til Dansk Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.

§ 5 TILSLUTNINGSFORHOLD:

Foreningen er medlem af den nordiske samarbejdsorganisation kaldet Coop Alliancen Norden.

§ 6 MEDLEMSKAB:
Som medlemsforeninger kan optages personaleforeninger, hvis medlemmer er ansat indenfor følgende områder:
6.1 Coop Danmark A/S med datterselskaber og Coop Trading A/S danske afdelinger.
6.2 Coop A.m.b.a. med datterselskaber.
6.3 Brugsforeninger.
6.4 Selskaber eller foreninger, der pr. 1. januar 1988 har været eller er tilknyttet kooperationen og ved evt. salg eller fusion, kan bevare sit medlemskab mod at betale det til enhver tid gældende kontingent, som fastsættes af Landsmødet for et år ad gangen.

Personaleforeningers optagelse som medlemsforeninger sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Udmeldelse kan ske med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

§ 9 MEDLEMSPLIGTER:
9.1 Medlemsforeningerne er underkastet de for landsforeningen til enhver tid gældende vedtægter, retningslinier og bestemmelser samt trufne aftaler og beslutninger.
9.2 Efter anvisninger fra bestyrelsen påhviler det medlemsforeningerne 1 gang årligt at afgive oplysninger om medlemstal og aktiviteter. Disse oplysninger afgives på udsendte indberetningsskema og skal returneres tillige med det senest afsluttede regnskab og gældende vedtægter. Oplysningerne danner grundlag for foreningens tilskudsudbetaling samt indberetning til Dansk Firmaidrætsforbund.
9.3 Hver medlemsforening skal have en kontaktperson. Ændringer af disse skal straks meddeles bestyrelsen.

§ 10 FORENINGENS LEDELSE:
Foreningens ledelse varetages af følgende organer:
- Landsmødet
- Bestyrelsen

§ 11 LANDSMØDET:
11.1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed og afholdes ordinært hvert år inden udgangen af marts måned.
11.2 Landsmødet omfatter:
- Bestyrelsen
- Hver medlemsforening kan sende 3 stemmeberettigede repræsentanter. Der vil derudover være mulighed for at deltage som observatør uden stemmeret.
- Coop Alliancen betaler for 3 repræsentanter. Observatører betales af medlemsforeningen.
11.3 Bestyrelsen kan indbyde medlemmer og suppleanter af nedsatte udvalg samt repræsentanter for myndigheder, organisationer m.fl.
11.4 Ordinært landsmøde indkaldes med mindst 4 ugers varsel.
11.5 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før mødet.
11.6 Dagsorden, bilagt revideret regnskab, budgetforslag og evt. indkomne forslag, udsendes senest 8 dage før mødet. Udsendes kun på mail.
11.7 Dagsorden for landsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingenter og tilskud
8. Behandling af budgetforslag
9. Valg i henhold til vedtægterne
10. Gæstetalere
11. Eventuelt

11.8 Et lovligt indvarslet landsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.
11.9 Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer, der kræver 2/3 flertal.
Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med i afstemningen.
11.10 Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
11.11 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægterne pkt. 11.6, kan komme til afstemning på landsmødet. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.
11.12 Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på landsmødet, eller er nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft inden man går i gang med næste punkt på dagsordenen.

§ 12 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE:
12.1 Ekstraordinært landsmøde holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemsforeningerne skriftligt fremsender ønske til bestyrelsen herom bilagt dagsorden.
12.2 En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen, der indkalder med mindst 14 dages varsel, bilagt den fremsendte dagsorden.
12.3 Møde- og stemmeberettigede er de i vedtægterne pkt. 11.2 nævnte repræsentanter.

13.1 Bestyrelsen varetager under ansvar overfor landsmødet foreningens daglige ledelse.
13.2 Bestyrelsen består af 7 personer således:
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- 3 bestyrelsesmedlemmer
13.3 Bestyrelsen fordeler selv sine interne arbejdsopgaver og fastsætter en forretningsorden.
13.4 Bestyrelsen kan, efter godkendelse på landsmødet, antage den for arbejdet nødvendige hjælp til varetagelse af foreningens administration og daglige virksomhed.

§ 14 ØVRIGE UDVALG:
14.1 Landsmødet og bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver.
14.2 Retningslinier for sådanne udvalg udarbejdes af bestyrelsen.

§ 15 VALG:
15.1 Landsmødet vælger nedennævnte således:
På lige år vælges:
- Formand for bestyrelsen
- Sekretær
- 2 bestyrelsesmedlemmer
- 1 Revisor
På ulige år vælges:
- Næstformand for bestyrelsen
- Kasserer i bestyrelsen
- 1 bestyrelsesmedlem
- 1 Revisor
15.2 Alle ovennævnte valg gælder for 2 år ad gangen.
15.3 Landsmødet vælger hvert år nedennævnte:
- Mindst 2 suppleanter til bestyrelsen
- 1 revisorsuppleant
15.4 Ved personvalg skal skriftlig afstemning foretages, såfremt blot én repræsentant stiller krav herom.
15.5 Kun ansatte fra lovligt tilsluttede medlemsforeninger kan vælges til bestyrelse.
Dvs. at den der vælges skal være omfattet af § 6. Personer fra medlemsforeninger, der er i opsagt stilling eller er vidende om sin evt. fratrædelse på det tidspunkt landsmødet afholdes, kan ikke vælges til bestyrelse eller som suppleant.
15.6 Slutter et bestyrelsesmedlem sit ansættelsesforhold, må vedkommende straks udtræde af bestyrelsen og suppleant indtræde. Dette gælder ikke, hvis ansættelsesforholdet afsluttes pga. efterløn, pension eller strukturændringer.
Disse kan virke uden aldersgrænse. år. Dette gælder dog ikke, hvis man er formand i en tilknyttet forening, der er optaget som medlem i Coop Alliancen.
Den valgte formand og kasserer i Coop Alliancen skal dog være ansat i Coop Danmark A/S.
Beslutninger omkring ansættelsesforhold, der ikke er forudset eller beskrevet i denne §, kan finde sin afgørelse i Coop Alliancens bestyrelse, såfremt denne afgørelse alene tjener foreningens almene interesser.
Træffes der, i bestyrelsen, beslutninger i sager, som ikke er beskrevet i denne §, skal beslutningerne være enstemmige og meddeles på førstkommende landsmøde.
Beslutningerne er inappellable og kan kun omstødes af en landsmødebeslutning.

§ 16 TEGNINGSRET:
16.1 Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter skal for at være gyldige, underskrives af formand og kasserer.
16.2 Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsen.
16.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af landsmødet.
16.4 Intet medlem af bestyrelse, udvalg eller medlemsforeninger, hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne beslutninger.

§ 17 REGNSKAB OG REVISION:
17.1 Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december.
17.2 Regnskabet, der mindst skal indeholde driftsregnskab og en status, underskrives af formand, kasserer og revisorer.
17.3 Regnskabet skal forelægges til revision senest 4 uger før landsmødet.
17.4 Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse på landsmødet.
17.5 Revisorerne planlægger selv deres arbejde og aflægger revisionsrapport til bestyrelsen.
17.6 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 18 KONTINGENER OG TILSKUD:
18.1 Kontingenter og tilskud fastsættes hvert år på landsmødet.
Højst 50 % af det tilskud, der beregnes af Coop Danmark A/S, kan videreformidles som tilskud til medlemsforeningerne, der opfylder betingelserne for tilskud. Hvis det beregnede medlemstilskud udgør mere end 50 % af Coop Danmark A/S tilskuddet, vil der ske en forholdsmæssig reduktion af medlemstilskuddet.
18.2 Der ydes tilskud til de i § 6.1. nævnte foreninger. Grundlaget for tilskuddet vil være det i § 9.2. oplyste medlemstal og aktiviteter; derfor skal § 9.2. være opfyldt for at få del i tilskuddet.
18.3 Tilskuddet kommer til udbetaling senest 1. juni, medmindre andet er besluttet på landsmødet.
18.4 Der ydes kun tilskud til én forening på samme arbejdsplads, såfremt alle interesser bliver tilgodeset af den søgende forening.
18.5 Der ydes ikke tilskud til foreninger, for hvilke ansatte Coop Alliancen ikke modtager tilskud fra Coop Danmark A/S.
18.6 Foreninger omfattet af § 6.2. og § 6.3. skal indbetale det af landsmødet fastsatte kontingent senest den 1. juni, medmindre andet er besluttet på landsmødet.
18.7 Medlemsforeninger, der er i kontingentrestance m.v., kan af bestyrelsen udelukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter indtil forholdet er bragt i orden.

§ 19 EKSKLUSIONER:
19.1 Foreninger eller enkeltpersoner, der handler beviseligt imod foreningens formål, tilsidesætter foreningens vedtægter, retningslinier og bestemmelser, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og arrangementer, kan ekskluderes af bestyrelsen og landsmødet.
19.2 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på landsmødet, hvortil den eller de ekskluderede har adgang under sagens behandling.
19.3 Til gyldig beslutning om eksklusion kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte repræsentanter.
19.4 Landsmødets afgørelse er endelig.

§ 20 VEDTÆGTSÆNDRINGER:
20.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse og udvalg som medlemsforeninger.
20.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.
20.3 Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af landsmødets endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres af offentlige myndigheders krav uden at § 20.2. er opfyldt. Træder i kraft inden man går i gang med næste punkt på dagsordenen.

§ 21 FORENINGENS OPLØSNING:
21.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et i samme anledning indkaldt landsmøde.
21.2 Opløsning af foreningen kan ikke finde sted, såfremt 5 medlemsforeninger ønsker den opretholdt.
21.3 Opløses foreningen, er den afgående bestyrelse forpligtet til at afvikle midler og evt. ejendom efter landsmødets beslutninger.
Således vedtaget på landsmødet den 20. marts 1992 på Hotel Plaza i Odense. Seneste ændring vedtaget på landsmødet 11.3.1995 i Vejen, 9.3.1996 i Baldersbrønde, 14.3.1998 i Skørping, 10.3 2001 i Århus, 9.3.2002 i Middelfart, 8.3.2003 i Korsør, 6.3.2004 i Middelfart, 4.3.2006 i Skørping, 24.3.2007 i Korsør, 15.3.2008 i Korsør, 13.3.2010 i Korsør, 10.3.2012 i Aalborg, 9.3.2013 i Odense, 8.3.2014 i Albertslund 14.3.2015 i Korsør, samt i Højer 11.3.2016
Er indarbejdet i disse vedtægter.