Vedtægter for Coop Nord`s Personale og idrætsforening Aalborg

Hjemsted: Coop Logistik, Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV Vedtægter for:

 

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted!

Foreningens navn er Coop Nord´s Personale og Idrætsforening (Coop Nord PIF). Foreningens hjemsted er Coop Logistik. Hobrovej 461, 9200 Aalborg SV..

 

§ 2. Foreningens formål!

Foreningens formål er ved forskellige arrangementer, af både festlig, sportslig og socialt karakter, at skabe et godt kammeratskab og sammenhold.

 

§3. Medlemmer!

Som Medlemmer af foreningen, kan optages alle ansatte i Coop Danmark, i Coop Logistik Skalborgs leveringsområde. Efterlønnere og pensionerede medarbejdere, der i forvejen er medlem kan forblive som medlem, dog uden stemmeret. Ægtefælle/samlever kan deltage i sportslige arrangementer i den udstrækning, som Aalborg Firmaidræt tillader. Ægtefælle/samlever kan vælges til udvalg, og som sådan deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

 

§ 4. Generalforsamlings indvarsling!

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Og indvarsles med mindst 8 dages varsel. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne virkeår. Det reviderede regnskab, der mindst 8 dage før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde, fremlægges til godkendelse. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være den siddende bestyrelse skriftligt, dateret og underskrevet i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 5. Indhold dagsorden generalforsamling!

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Kontingent 5. indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

§ 6. Ekstra ordinærgeneralforsamling!

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen når den finder det nødvendig, og skal indkaldes når 1/3 af medlemmerne har indsendt skriftlig begæring herom, samt dagsorden til formanden. Ændringer af foreningens vedtægter, kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

§ 7. Bestyrelsen!

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. På lige år vælges: - Formand for bestyrelsen - Sekretær - 2 bestyrelsesmedlemmer - 1 Revisor På ulige år vælges: - Næstformand for bestyrelsen - Kasserer i bestyrelsen - 1 bestyrelsesmedlemmer - 1 Revisor Alle ovennævnte valg gælder for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger hvert år nedennævnte: - mindst 2 suppleanter til bestyrelsen - 1 revisorsuppleant Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i utide indtræder suppleant i bestyrelsen i resten af den udtrædendes valgperiode. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger, og drager omsorg for at der skrives referat, over dens beslutninger. Udvalg nedsættes ad hoc. (et årige perioder) Genvalg kan finde sted såvel til bestyrelse og revisor. Såfremt et medlem ønsker det, sker afstemningen skriftligt.

 

§ 8. Kontingent!

Kontingent til foreningen opdeles i 2 kategorier: En passiv kontingent, som betales af alle, og giver adgang til festlige og sociale arrangementer. Den passive kontingent fastsættes af generalforsamlingen. En aktiv kontingent, som betales for div. Fritids- og sportsaktiviteter. Den aktive kontingent fastsættes af bestyrelsen, under hensyntagen til foreningens økonomi. Pensionister og efterlønnere betaler kun aktivt kontingent. Kontingent til foreningen trækkes over lønnen.

 

§ 9. Regnskabsføring!

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Kassereren fremlægger regnskab på hvert bestyrelsesmøde. Den kontante beholdning, må ikke overstige kr. 5000,-. En større kassebeholdning må gerne forekomme op til 5 bankdage efter et afholdt arrangement. Øvrige aktiver skal henstå i pengeinstitut.

 

§ 10. Eksklusion af medlem!

Hvis et medlem udviser usømmelig optræden, hvorved foreningen taber agtelse udadtil, kan bestyrelsen idømme vedkommende karantæne. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens interesse, eller på anden måde modarbejder foreningens interesse, eller på anden måde modarbejder denne, ved ukammeratlig adfærd. Vedkommende har ret til, at forelægge sagen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 11. Ophævelse af eksklusion!

Et karantæneramt medlem kan genoptages ved en bestyrelsesbeslutning. Et eskluderet medlem kan kun genoptages ved en generalforsamlingsbeslutnings.

 

§ 12. Tegning af forening!

Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter skal for at være gyldige, underskrives af formand og kasserer. Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsen. Intet medlem af bestyrelse, udvalg eller medlemsforeninger, hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne beslutninger.

 

§13. Regnskab!

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet, der mindst skal indeholde driftsregnskab og en status, underskrives af formand, kasserer og revisorer. Regnskabet skal forelægges til revision senest 4 uger før generalforsamlingen. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse på generalforsamlingen. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 

§ 14. Opløsning af foreningen!

Opløsning af foreningen: Beslutning herom vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, på hver af de 2 generalforsamlinger. Generalforsamlingen afgør, hvorledes evt. aktiver skal anvendes. Vedtægterne er godkendte på den stiftende generalforsamling (Fusionsmøde mellem Distributionens personaleforening og Brugsens personale og idrætsforening) den 25. september 2003. Vedtægterne er ændret og godkendte på generalforsamling den 1. marts 2016.